KVKK POLİTİKASI

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİ FORMU

Doküman İsmi:

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

Hedef Kitle:

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ tarafından kişisel verileri işlenen çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler.

Onaylayan:

KVK Üst Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Politikanın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metni dikkate alınmalıdır.

©BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ

İşbu belge BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ ‘nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.

 1. BÖLÜM 1– GİRİŞ

1.1 Giriş

Kişisel verilerin korunması, BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika ”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2 Kapsam

Bu Politika; Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK 2 (“EK 2- Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ’ nin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ . Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

Şirketimiz tarafından çalışan adaylarına veya çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin detaylarına ise sırasıyla https://www.biosentez.com/pdf/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinde yer alan Çalışan Adayları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşılabilecektir.

1.3 Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

1.4 Politika’nın Yürürlüğü

İşbu Politika’nın yürürlük tarihi 01.10.2018 tarafından düzenlenerek 01.10.2019 tarihinde yürürlüğe giren ve 10.10.2020 tarihinde güncellenen versiyon işbu Politika’nın yürürlük tarihi itibari ile yenilenmiştir.

İşbu Politika, internet sitesinde https://www.biosentez.com/kvkk yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 1. BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“ Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) bölümünde yer verilmiştir.

2.3. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

 1. BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ , kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ , kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

iii. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

 1. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

vii. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

viii. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler , kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda , kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

3.6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 4 (“EK 4- Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları ”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

3.6.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan

doğruya ilgili ve gerekli olması,

Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için

zorunlu olması,

Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı

bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,

Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin

haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri

için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“ Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

3.6.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler , kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusundaYeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

 1. BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (“ EK 3- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (“EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.

 1. BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 1. BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, bölüm 6.1.’de (“ Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda https://www.biosentez.com/pdf/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşılabilecek“ Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

6.3. Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1.’de (“ Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

 1. BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

7.1. Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

7.2. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  tarafından bina ve tesisilerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. , bina

ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, , Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

7.3. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 1. BÖLÜM 8 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikaların yanı sıra Topluluk Şirketleri için de temel politikalar oluşturmaktadır.

BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  içi politikalarının esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve ’nin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)
Şirket’in İnsan Kaynakları Politikaları ve
Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi
Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin

Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz

Tarafından Gerekli Çalışmaların yapılması ve

Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi

– Etkinlik Yönetimi

– Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

– Bilgi Güvenliği, Süreçlerinin Planlanması,

Denetimi ve İcrası.

– Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi

– Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

– Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin

Planlanması ve İcrası

– İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya

Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

– Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

Şirket’in Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası – İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

– Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası

Şirket İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcrası – Çalışan Talep ve Şikayet Yönetimi

– Şirket Çalışanları ücret yönetimine ilişkin analiz ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması

– Şirket Çalışanlarına yan hak ve menfaat sağlanması süreçlerinin planlanması ve destek olunması

– Şirket çalışanlarının ücret yönetiminin planlanması faaliyetlerine destek olunması

– Şirket Çalışanlarının Eğitim ve Gelişimlerine İlişkin Kariyer Süreçlerin Planlanması ve Destek Verilmesi

– Şirket Çalışanlarının Memnuniyet Bağlılığının Artırılmasına Yönelik Süreçlerin Planlanması ve Yönetilmesi

– Stajyer ve/veya Öğrenci Temin, Yerleştirilmesi ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirketin Stratejik İnsan Kaynakları Planlanması, Yedekleme Süreçleri ve Organizasyonel Gelişim Faaliyetleri Konusunda Destek Olunması – Şirket çalışanlarının performans değerlendirilmelerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi

– Şirketin gelişim ve yedekleme planlamaları faaliyetlerine destek olunması

– Şirket içerisinde personel ve yöneticilerin atama ve terfi süreçlerinin yönetimine destek olunması

Şirketin İtibarının Ticari Yaşam ve Tüketiciler Üzerinde Uyandırdığı Güvenin Korunması – Şirket ve Şirket Değerlerinin İtibarının Korunmasına Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi

– Şirket Müşterisi Talep ve/veya Şikâyetlerinin Takibi

– Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve/veya Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcracı

– Şirket ve Paydaş Çalışanları Bağlılık ve Memnuniyetine Yönelik Süreçlerin Planlanması ve İcrası

Şirketin Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası – Şirket suiistimal ihbar ve inceleme süreçlerine destek olunması

– Şirketin Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan

İlgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin

– Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

– Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

– Şirketin Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Konusunda Destek Olunması

– Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

– Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

– Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ AÇIKLAMASI
ŞİRKET MÜŞTERİSİ BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’nin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler.
Ziyaretçi BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla
Çalışan Adayı BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’ne herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerinin incelemesine açmış olan gerçek kişiler. (detaylar için bk. https://www.biosentez.com/pdf/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf )
Şirket Çalışanı BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb. faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen çalışanları ( detaylar için bk https://www.biosentez.com/kvkk adresindeki topluluk çalışanları kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası )
Aile Bireyleri ve Yakınları BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde bu Politika kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin eş, çocuk ve yakınları
Üçüncü Kişi Bu Politika ve Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (ÖRN. Kefil, refakatçi, eski çalışanlar)
Şirket Hissedarı BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’nin hissedarı, gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’nin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.
İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
KİMLİK BİLGİSİ Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no. Vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler
İLETİŞİM BİLGİSİ Telefon numarası, adres, e-mail, faks numarası vb. bilgiler
İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log. Kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)
İŞLEM BİLGİSİ BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ . tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, alışveriş bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi veriler
AİLE BİREYLERİ ve YAKIN BİLGİSİ BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ . tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. Eş, anne, baba, çocuk) yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler.
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİK BİLGİSİ Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
FİNANSAL BİLGİ BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi veriler.
GÖRSEL/İŞİTSEL BİLGİ Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
KURUMSAL HAFIZA BİLGİSİ BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ . kurumsal hafızasını oluşturabilmek amacıyla tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında işlenen anı, röportaj vb. bilgiler.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve biyometrik ve genetik veriler
HUKUKİ İŞLEM VE UYUM BİLGİSİ Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
DENETİM VE TEFTİŞ BİLGİSİ Şirketimizin operasyonel, finansal, suiistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler
TALEP/ŞİKAYET YÖNETİMİ BİLGİSİ BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

(i) BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  iş ortaklarına,

(ii) BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ  tedarikçilerine,

 (iv) Kanunen Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

(v) Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİLER TANIMI VERİ AKTARIM AMACI
İŞ ORTAĞI BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’nin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
TEDARİKÇİ BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’nin ticari faaliyetlerini yürütürken emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’ne hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’nin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak
     
KANUNEN YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İlgili mevzuat hükümlerine göre BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’ den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
KANUNEN YETKİLİ ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ İlgili mevzuat hükümlerine göre BİOSENTEZ DİAGNOSTİK SİSTEMLER MEDİKAL TİC. LTD .ŞTİ .’ den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak